Piegādes noteikumi un veikala nosacījumi

  1. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

1.1. Pircējs var pasūtīt preces cepli.lv vienā no šiem veidiem:

1.1.1. tiešsaistē cepli.lv;

1.1.2. pa tālruni;

1.1.3. veikalā. ( kearmiaks darbncā ”Cepļi” turpmāk tekstā “Veikals”)

1.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1.–3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam cepli.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus cepli.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

1.3. Pa tālruni vai Veikalos veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

1.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.

1.5. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts cepli.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

  1. Pircēja tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus cepli.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

2.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

2.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

2.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

2.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, cepli.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

  1. Pircēja saistības

3.1. Pircējam, izmantojot cepli.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, cepli.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti cepli.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

3.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Veikalā, Pircējam tās izvēlētajā Veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

  1. rdevēja tiesības

4.1. Pārdevējam un cepli.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 6.2.1. vai 6.2.2. punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

4.2. Ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni cepli.lv, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

  1. rdevēja saistības

5.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot cepli.lv vietnē norādīto kontaktinformāciju, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai cepli.lv vietnē. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi.

5.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami cepli.lv sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

5.3. Pārdevējs un cepli.lv apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, cepli.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Cepli.lv apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu cepli.lv funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par izmaiņām, kuras norādītas

5.5. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

5.6. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, cepli.lv var piedāvāt līdzīgu vai analoģisku preci, par to informējot Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja prece tiek aizstāta ar līdzīgu vai analoģisku cita Pārdevēja preci, Pārdevējs, kurš nespēj piegādāt Pircēja izvēlētās preces, apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

5.7. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs, izmantojot vienu no cepli.lv e-veikala vietnē norādītajiem kontaktiem, apstiprina, ka piekrīt preces aizstāšanai ar cita Pārdevēja pārdodamu preci, sākotnējais Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu par preci, kuru sākotnējais Pārdevējs nevar piegādāt, un kompensēt cenu starpību.

5.8. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, tad Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nosaka citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša un pamatota rakstiska atbilde.

5.9. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

  1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

6.1. Preču cenas cepli.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

6.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

6.2.1. ar bankas pārskaitījumu;

6.2.2. ar norēķinu karti;

6.2.3. skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti saņemot preci, preces saņemšanas punktā – Veikalā;

6.3. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti –  rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. Rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

6.4. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot cepli.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

  1. Preču piegāde

7.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.

7.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi mājās:

7.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

7.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

7.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

7.2.4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus.

7.3. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču saņemšanu vienā no Latvijas pasta nodaļām:

7.3.1. Pircējs var saņemt preces vienā no Latvijas pasta nodaļām, samaksājot norādīto pirkuma un preču piegādes maksu. Ja pircējs nesamaksā minēto maksu, preces tiks nosūtītas atpakaļ cepli.lv.

7.3.2. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad kurjers pa e-pastu vai ar īsziņu ir informējis Pircēju, ka var saņemt preces.

7.3.3. Preces var saņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī cita persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un Latvijas pasta darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

7.3.4. Preču saņemšana Latvijas pasta nodaļās nav iespējama šādos gadījumos:

7.3.4.1. Ja pasūtīto preču kopējais svars pārsniedz 20 (divdesmit) kg.

7.3.4.2. Ja no Pārdevēja pasūtīto preču kopējo izmēru dēļ nav iespējams sniegt šo pakalpojumu.

7.4. Pircējs preces bez maksas var saņemt cepli.lv Veikalā. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

7.4.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

7.4.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un cepli.lv darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

7.5. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas Preču piegādi ar Omniva pakomātu, vai kādā no Latvijas Pasta nodaļām:

7.5.1. Omniva pakomātos var saņemt preces, kuru svars nepārsniedz 30 kg.

7.6. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei.

7.7. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

7.8. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – ar cepli.lv vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – cepli.lv vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

7.9. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

7.10. Ja saskaņā ar Noteikumu 7.2.–7.6. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Pircējs joprojām neizņem preces vai neizdodas tās izsniegt Pircējam, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota, un administrēšanas maksu.

7.11. Ja saskaņā ar Noteikumu 7.2.–7.5. punktu Pircējs neizņem preces noteiktajā termiņā vai tās neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs nav samaksājis par precēm, šādas preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.

  1. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

8.1. Katras cepli.lv pārdodamās preces īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā aprakstā. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

8.1.1. prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci cepli.lv;

8.1.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

8.1.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

8.2. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

8.3. Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka tiesību akti.

  1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

9.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

9.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam vai cepli.lv, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

9.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, cepli.lv paziņo vienā no šiem veidiem: nosūtot e-pastu capli.lv norādītajos kontaktos, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu cepli@cepli.lv. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas cepli.lv nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pircēju.

9.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.

9.1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to cepli.lv, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

9.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

9.2. Pārdevēja naudas atmaksas papildu garantija

9.3. Neatbilstošas kvalitātes preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi

9.3.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.3.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces un tas ir atzīmēts preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ja nav atzīmēts, tad Noteikumu 11.3. punkta nosacījumi) vai preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

9.3.2.1. lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot preces atbilstību līguma noteikumiem;

9.3.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

9.3.2.3. lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;

9.3.2.4. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

9.3.2.5. lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

9.3.3. Pircēja tiesību izmantošana:

9.3.3.1. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

9.3.3.2. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko puses ir vienojušās.

9.3.3.3. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

9.4.4. Ja Pircējs vēlas preces atdot atpakaļ, Pircējam ir pienākums:

9.4.4.1. paziņot par to Pārdevējam, izmantojot rēķinā norādīto kontaktinformāciju vai cepli.lv pa e-pastu cepli@cepli.lv, Paziņojumā jānorāda atpakaļ atdodamās preces;

9.4.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu;

9.4.4.3. iesniegt brīvas formas pieprasījumu Pārdevējam vai cepli.lv.

9.4.5. Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preces Pircējs var izmantot preču pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, kuru norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājas preci.

9.4.6. Pircējam ir jāsamaksā preces piegādes izdevumi un preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus.

9.4.7. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

9.4.8. Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes preču atgriešanai var būt paredzēti kopā ar precēm piegādātajos garantijas dokumentos. Šāda Pārdevēja preču atdošanas atpakaļ politika tiek piemērota tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā šiem Noteikumiem. Ja ir neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

9.5. Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās preces

9.5.1. Ja Pircējam piegādātas nepareizās preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē cepli.lv pa e-pastu cepli@cepli.lv. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām precēm, cepli.lv apņemas uz sava rēķina šādas preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, viņš atmaksā Pircējam par preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi. Pircējs šajā gadījumā piekrīt, ka cepli.lv piedāvās līdzīgu vai analoģisku preci, kuru pārdod cits Pārdevējs. Pārdevējs, kurš Pircējam ir piegādājis nepiemērotas preces un kuram nav Pircēja pasūtīto preču, un ja Pircējs, izmantojot cepli.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju, izsaka piekrišanu cepli.lv piedāvājumam iegādāties analoģisku vai līdzīgu preci no cita Pārdevēja.

9.6. Preču un naudas atdošanas kārtība

9.6.1. Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie konkrētā vietnē cepli.lv.

9.6.2. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. Prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota.

9.6.3. Vienlaikus jāatdod visas dāvanas, kas piegādātas kopā ar iegādāto preci, izņemot gadījumus, kad iegādātā prece tiek atdota atpakaļ tās kvalitātes trūkumu dēļ, bet kopā ar to piegādātās dāvanas pēc sava rakstura laika posmā no preces iegādes līdz šīs preces trūkumu atklāšanas dienai ir izlietotas vai ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.

9.6.4. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

9.6.5. Ja Pircējs cepli.lv ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu

9.6.6. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās cepli.lv Veikalā, ar kurjeru nosūtot cepli.lv vai arī nosūtot pa pastu. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā, vai izmantojot cepli.lv. Par smago preču nogādāšanas (lai novērtētu preces kvalitāti, apmainītu, remontētu vai atdotu atpakaļ) Pārdevējam kārtību un nosacījumiem Pircējs un Pārdevējs atsevišķi vienojas pa tālruni vai e-pastu cepli@cepli.lv, vai arī Pircējs pats tās nogādā tieši Pārdevējam.

9.6.7. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

9.6.8. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

  1. Atbildība

10.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot cepli.lv.

10.2. Reģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja cepli.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties vietnē cepli.lv ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, www.cepli.lv lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

10.4. Ja cepli.lv ir saites uz citu trešo personu vietnēm, tad cepli.lv negarantē, ka informācija, kuru var redzēt, sekojot šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti atbild trešās personas.

Cipari, kas mūs raksturo!

4800 +
Saražots
+
Apmeklētāji
0
Gadi

Īpašie produkti Jums

Latvijā izgatavoti trauki, kas padarīs katru dienu īpašāku.

EnglishFrançaisDeutschItalianoLatviešu valodaРусскийEspañol